Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1. Op alle offertes, aanbiedingen en verkoopovereenkomsten
door Kunstgrasgroothandel.eu, onderdeel van DALJO Invest CommV, gevestigd en kantoorhoudende te Zemst, Herlaarhof 1 (hierna te noemen: “Kunstgrasgroothandel.eu”) gedaan, respectievelijk aangegaan met koper zijn uitsluitend deze voorwaarden van toepassing. Indien met koper (tevens) wordt overeengekomen dat Kunstgrasgroothandel.eubepaalde diensten en/of werkzaamheden zal verrichten, zijn ook op het verrichten van die diensten en werkzaamheden uitsluitend deze voorwaarden van toepassing.

1.2. Indien en voor zover koper in zijn aanbod of aanvaarding zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3. Onder ‘koper’ moet in deze voorwaarden tevens worden verstaan: ‘opdrachtgever’, voor zover het niet (louter) om een verkoopovereenkomst gaat.

Artikel 2. Aanbiedingen

2.1. Alle aanbiedingen van Kunstgrasgroothandel.eu hoe ook genaamd, zijn vrijblijvend en dienen beschouwd te worden als een uitnodiging om een door Kunstgrasgroothandel.eu nog te aanvaarden opdracht te geven of aanbod te doen. Aanvaarding door Kunstgrasgroothandel.eu en het tot stand komen van de overeenkomst, vindt plaats door schriftelijke opdrachtbevestiging door Kunstgrasgroothandel.eu dan wel door feitelijke uitvoering van de opdracht door Kunstgrasgroothandel.eu.

2.2. Offertes worden maximaal gedurende 30 dagen na dagtekening gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.

2.3. Door het geven van een opdracht, het doen van een aanbod of door aanvaarding, moet blijken c.q. volgt dat koper zich verenigt met toepasselijk verklaring van deze algemene voorwaarden en dat hij, zo nodig, afstand doet van zijn/haar eigen algemene voorwaarden.

2.4. Indien in de opdracht, het aanbod of de aanvaarding zijdens koper, voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand, indien Kunstgrasgroothandel.eu koper bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

2.5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Kunstgrasgroothandel.eu en koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2.6. Gegevens in drukwerken of reclamemateriaal verstrekt door of afkomstig van Kunstgrasgroothandel.eu zijn vrijblijvend, binden niet, en zijn aan wijzigingen onderhevig.

2.7. In geval van een geaccepteerde reclame zullen de verplichtingen van Kunstgrasgroothandel.eu zijn gelimiteerd tot het vervangen of herstellen van de gebrekkige goederen of het vergoede c.q. crediteren en terugbetalen van ten hoogste het netto factuurbedrag van de aankoper / afnemer verkochte en geleverde goederen en zaken.

Artikel 3. Wijzigingen

3.1. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk of mondeling tussen Kunstgrasgroothandel.eu en koper zijn overeengekomen.

3.2. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.

3.3. Bij gebreke van overeenstemming omtrent de wijziging van de koopprijs is een geschil tussen partijen aanwezig, waarop artikel 17 van deze algemene voorwaarden van toepassing is.

Artikel 4. Aanleg/installatie

4.1. Eventuele kosten van aanleg en installatie van de te leveren zaken zijn niet inbegrepen in de door Kunstgrasgroothandel.eu opgegeven prijzen, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

4.2. Indien de ondergrond waarop door Kunstgrasgroothandel.eu de te leveren zaken dienen te worden aangebracht, door koper is aangebracht en uitgevlakt, dan is Kunstgrasgroothandel.eu voor die ondergrond niet verantwoordelijk en is Kunstgrasgroothandel.eu jegens koper nimmer aansprakelijk voor gebreken, die verband houden met de structuur en de kwaliteit van de ondergrond. Dit tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

4.3. Indien de ondergrond niet gereed is, waardoor Kunstgrasgroothandel.eude overeengekomen werkzaamheden of diensten niet (of eerst later) kan uitvoeren, is koper gehouden de door Kunstgrasgroothandel.eu als gevolg daarvan geleden (vertragings)schade te vergoeden.

Artikel 5. Keuring

5.1. Indien is overeengekomen, dat koper het geleverde ter plaatse van Kunstgrasgroothandel.eu dan wel ter plaatse van koper of elders (doet) keuren of inspecteren en koper van dat recht geen gebruik heeft gemaakt binnen de tien werkdagen, nadat koper van de gelegenheid daartoe in kennis is gesteld of koper die gelegenheid feitelijk is geboden, worden het geleverde geacht definitief en onvoorwaardelijk door koper te zijn aanvaard.

5.2. De kosten van keuren of inspecteren zijn voor rekening van koper.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1. Indien Kunstgrasgroothandel.eu aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

6.2. Kunstgrasgroothandel.eu is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Kunstgrasgroothandel.eu is uitgegaan van door of namens koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens dan wel in geval sprake is van een ondergrond als bedoeld in artikel 4.2 (1e volzin).

6.3. Indien Kunstgrasgroothandel.eu aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Kunstgrasgroothandel.eu beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Aansprakelijkheid van Kunstgrasgroothandel.eu is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag wat haar verzekeraar in voorkomend geval uitkeert.

6.4. Kunstgrasgroothandel.eu is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

6.5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Kunstgrasgroothandel.eu aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Kunstgrasgroothandel.eu toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Kunstgrasgroothandel.eu is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Kunstgrasgroothandel.eu.

6.7. Koper vrijwaart Kunstgrasgroothandel.eu voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Kunstgrasgroothandel.eu toerekenbaar is. Indien Kunstgrasgroothandel.eu uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is koper gehouden Kunstgrasgroothandel.eu zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van koper in dat geval verwacht mag worden. Mocht koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Kunstgrasgroothandel.eu zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Kunstgrasgroothandel.eu en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van koper.

6.8. Qua levering en kwaliteit van zaken neemt Kunstgra sgroothandel.eutegenover koper / afnemer de garantie op zich welke haar leverancier als vervaardiger van het product tegenover  Kunstgrasgroothandel.eu op zich heeft genomen, geheel volgens dezelfde voorwaarden.

6.9. Bij de levering van producten zullen partijen, indien mogelijk, de producten zo snel mogelijk na aflevering inspecteren en eventuele zichtbare gebreken aantekenen op het ontvangstbewijs.

Reclamaties moeten binnen uiterlijk acht werkdagen na de dag van aflevering en hierboven genoemde inspectie van de zaken – door de koper / afnemer schriftelijk bij Kunstgrasgroothandel.eu worden ingediend, vergezeld van de betrokken pakbon en een concrete motivering van de reclamatie c.q. klacht. Mondelinge reclamaties alsook reclamaties die worden ingediend na het verstrijken van de hierboven bedoelde reclamaties die worden ingediend na het verstrijken van de hierboven bedoelde uiterste termijn worden niet meer geaccepteerde en behandeld.

Artikel 7. Overmacht

7.1. Kunstgrasgroothandel.eu is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens koper indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

7.2. Van overmacht aan de zijde van Kunstgrasgroothandel.eu is sprake, indien Kunstgrasgroothandel.eu na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Kunstgrasgroothandel.eu als bij derden, van wie Kunstgrasgroothandel.eu de benodigde goederen of diensten geheel of gedeeltelijk moet betrekken, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Kunstgrasgroothandel.eu ontstaan.

7.3. Tevens onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, welke redelijkerwijze geacht moeten worden aan levering of tijdige levering van het verkochte in de weg te staan, zoals niet of niet tijdige levering aan Kunstgrasgroothandel.eu door haar leverancier.

7.4. Kunstgrasgroothandel.eu kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

7.5. Voor zover Kunstgrasgroothandel.eu ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Kunstgrasgroothandel.eu gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 8. Opschorting, ontbinding en opzegging van de overeenkomst

8.1. Kunstgrasgroothandel.eu is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Kunstgrasgroothandel.eu ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat koper de verplichtingen niet zal nakomen, indien koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van koper niet langer van Kunstgrasgroothandel.eu kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

8.2. Voorts is Kunstgrasgroothandel.eu bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Kunstgrasgroothandel.eu kan worden gevergd.

8.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Kunstgrasgroothandel.eu op koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Kunstgrasgroothandel.eu de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

8.4. Indien Kunstgrasgroothandel.eu tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

8.5. Indien de ontbinding aan koper toerekenbaar is, is koper gehouden tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

8.6. Indien koper zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Kunstgrasgroothandel.eu gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl koper, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

8.7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van koper, van (aanvrage van) toepasselijkheid van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) of een andere omstandigheid waardoor koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Kunstgrasgroothandel.eu vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Kunstgrasgroothandel.eu op koper zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9. Transport, levering (aanleg/installatie), risico

9.1. De door Kunstgrasgroothandel.eu opgegeven levertijden c.q. aanleg/installatietijden zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Bij een niet tijdige levering c.q. aanleg/installatie dient Kunstgrasgroothandel.eu derhalve eerst schriftelijk door koper in gebreke te worden gesteld en dient aan Kunstgrasgroothandel.eu alsnog een redelijke nadere termijn voor levering c.q. aanleg/installatie toegestaan te worden. Overschrijding van de levertijd leidt niet tot enige aanspraak van koper of schadevergoeding.

9.2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de eventuele transportkosten niet in de prijs van door Kunstgrasgroothandel.eu te leveren zaken opgenomen.

9.3. Levering vindt plaats ‘af magazijn’, tenzij anders overeengekomen. Het risico van verlies of beschadiging van het geleverde gaat aldus over op koper op het moment dat het geleverde voor verzending in het magazijn van Kunstgrasgroothandel.eu gereed staat en zulks is gemeld aan koper, indien koper zelf voor transport zorg draagt. De levertijd door Kunstgrasgroothandel.eu geldt enkel als indicatie en nooit als een fatale termijn.

9.4. Recht van retour, enkel en alleen volle rollen. De verzendkosten van de rollen komt voor rekening koper. Op maat gemaakte kunstgras-coupons kunnen NIET retour worden genomen.

9.5. Kabels en- of ander leidingwerk dat in de oppervlakte aanwezig is en mogelijk beschadigd kan worden tijdens de werkzaamheden valt niet onder de verantwoordelijkheid van Kunstgrasgroothandel.eu.

9. Voor de plaatsing is de plaatser  verplicht om voor de aanvang van eventuele graafwerkzaamheden zich te informeren omtrent de aanwezigheid van bekabeling en leidingen. Koper / afnemer is verplicht alle bij hem bekende informatie daaromtrent aan Kunstgrasgroothandel.eu te verstrekken.

9.7. Kunstgrasgroothandel.eu is behoudens het daartoe bepaalde in de wet, niet aansprakelijk voor schade aan bekabeling, leidingen of andere aan het oog onttrokken ondergrondse werken en constructies, noch voor de mogelijke gevolgen van die schade.

9.8. Onder oplevering van aangenomen werkzaamheden na keuring wordt verstaan de feitelijke oplevering en ter beschikking stelling door Kunstgrasgroothandel.eu aan koper / afnemer. De werkzaamheden zijn opgeleverd wanneer Kunstgrasgroothandel.eu na de uitvoering van de werkzaamheden zijn opgeleverd wanneer Kunstgrasgroothandel.eu, na de uitvoering van de werkzaamheden, schriftelijk aan koper / afnemer heeft medegedeeld dat de werkzaamheden geheel zijn uitgevoerd. Verder zijn de werkzaamheden in ieder geval opgeleverd wanneer koper / afnemer het werk (opnieuw) feitelijk in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

9.9. Wanneer er op verzoek van koper / afnemer ter plaatse extra werkzaamheden worden uitgevoerd (meerwerk) worden deze op basis van nacalculatie voor de gewerkte uren door Kunstgrasgroothandel.eu in rekening gebracht op basis van het geldende uurtarief. Indien medewerkers van Kunstgrasgroothandel.eu bij de uitvoering van werkzaamheden schade veroorzaken aan eigendommen van de koper / afnemer dient dit omgaand te worden gemeld aan Kunstgrasgroothandel.eu, alsdan wordt de eigen bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ingeschakeld en bepaalt deze of en zo ja welke schade vergoed wordt. Indien medewerkers van Kunstgrasgroothandel.eu moeten door de koper / afnemer in staat worden gesteld tot uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden ter plaatse: parkeren, er dient een mogelijkheid te zijn om te parkeren binnen een afstand van 25 meter tot het perceel. Daarbij rekening houdend met de lengte van de combinatie van 13 meter lang. Parkeren dient gratis te zijn, eventuele parkeerkosten kunnen doorgerekend worden aan de klant. Doorgang: er dient een doorgang naar de tuin te zijn van minimaal 100 centimeter breed. Werkvolgorde: de werkzaamheden dienen in een logische volgorde uitgevoerd te kunnen worden. Het oordeel van Artgrass is hierin leidend. Perceel en werkterrein: het perceel en werkterrein dienen schoon en vrij te zijn van obstakels, puin en andere onregelmatigheden.

Artikel 10. Opslag

10.1. Indien om welke reden dan ook koper niet in staat is het geleverde op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed staan voor verzending, zal Kunstgrasgroothandel.eu als haar opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van koper het geleverde bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat deze bij koper bezorgd zijn.

10.2. Koper is verplicht aanKunstgrasgroothandel.eu de opslagkosten volgens het bij Kunstgrasgroothandel.eu gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip, dat de zaken voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de overeenkomst overeengekomen leveringsdatum.

Artikel 11. Eigendomsovergang en risico

11.1. Behoudens het gestelde in de leden 2 en 4 van dit artikel, zal de eigendom van en het risico van het geleverde op koper overgaan bij aflevering op de overeengekomen plaats binnen België.

11.2. Zolang koper niet het volledige bedrag van de koopprijs met eventueel bijkomende kosten aan Kunstgrasgroothandel.eu heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt Kunstgrasgroothandel.eu zich echter de eigendom van het geleverde uitdrukkelijk voor. In dat geval gaat de eigendom eerst op koper over, zodra koper aan al zijn/haar (financiële) verplichtingen jegens Kunstgrasgroothandel.eu heeft voldaan.

11.3. Indien er gerede twijfel bij Kunstgrasgroothandel.eu bestaat omtrent de betalingscapaciteit van koper, is Kunstgrasgroothandel.eu bevoegd de levering van het overeengekomen uit te stellen, totdat koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft. Koper is aansprakelijk voor de door Kunstgrasgroothandel.eu door deze vertraagde aflevering te lijden schade.

11.4. Als Kunstgrasgroothandel.eu op verzoek van koper overeenkomstig het hiervoor bepaalde in artikel 10 de verzending uitstelt, zullen de zaken eigendom blijven van Kunstgrasgroothandel.eu en voor haar risico blijven, totdat de zaken bij koper zijn bezorgd en afgeleverd.

11.5. Zolang het eigendom van het geleverde niet op koper / afnemer is overgegaan mag deze de wel geleverde maar niet betaalde goederen / zaken niet aan derden verpanden of doorverkopen of aan derden enig ander recht verlenen.

Voor zover het eigendomsvoorbehoud van Kunstgrasgroothandel.eu op de geleverde zaken door natrekking of zaakvorming tenietgaat, verstrekt koper / afnemer een bezitloos (stil) pandrecht op de natrekkende zaak, respectievelijk de gevormde zaak aan Kunstgrasgroothandel.eu. Dit pandrecht strekt tot zekerheid van al hetgeen koper / afnemer, uit welke hoofde dan ook, aan Kunstgrasgroothandel.eu verschuldigd is en zal worden. Indien het geleverde een onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van een registergoed kan het recht van hypotheek worden gevestigd. Koper / afnemer is verplicht alle noodzakelijke medewerking te verlenen, die nodig is om het hypotheekrecht op eerste verzoek van Kunstgrasgroothandel.eu te (doen) vestigen.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1. Kunstgrasgroothandel.eu behoudt zich uitdrukkelijk alle intellectuele en/of industriële eigendomsrechten voor op door haar verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en offertes. Al deze gegevens blijven eigendom van Kunstgrasgroothandel.eu en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt.

12.2. Niet door Kunstgrasgroothandel.eu zelf vervaardigde goederen worden zonder garantie van de zijde van Kunstgrasgroothandel.eu verkocht en geleverd aan koper / afnemer. Kunstgrasgroothandel.eu zal koper / afnemer echter ondersteunen om zijn aanspraken jegens de fabrikant geldend te maken, en / of koper / afnemer vergoeden hetgeen Kunstgrasgroothandel.eu zelf van haar betrokken leverancier vergoed krijgt.

Artikel 13. Prijs

13.1. De door Kunstgrasgroothandel.eu genoemde verkoopprijs is gebaseerd op haar inkoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer één dezer kostprijs bestanddelen na de bevestiging van de order, maar voor levering van de goederen wordt verhoogd, heeft Kunstgrasgroothandel.eu het recht die verhoging aan koper door te berekenen.

Artikel 14. Betaling

14.1. Betaling van de door Kunstgrasgroothandel.eu verzonden of afgegeven facturen dient te geschieden voor de levering. Als de betaling niet uitgevoerd is, wordt de bestelling niet doorgegeven en zal de levering niet plaatsvinden. Professionele klanten kunnen hierop een uitzondering krijgen op aanvraag.

14.2. Koper heeft geen recht op verrekening.

14.3. Bij niet tijdige betaling is koper van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor nadere ingebrekestelling nodig is. Over het verschuldigde bedrag is vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling een rente van 1 % per jaar per maand verschuldigd. Gedeelten van een maand worden hierbij als hele maand gerekend.

14.4. Alle kosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die door Kunstgrasgroothandel.eu moeten worden gemaakt ter bewaring c.q. uitoefening van haar rechten jegens koper, komen voor rekening van koper. Ingeval van niet tijdige betaling van openstaande facturen, zullen de buitengerechtelijke incassokosten 15% van het openstaande factuurbedrag bedragen, met een minimum van € 200,-.

Artikel 15. Koop op afstand / bedenktijd consument

15.1 Indien de koper c.q. opdrachtgever als hiervoor bedoeld in artikel 1.3 een consument is en sprake is van een met Kunstgrasgroothandel.eu op afstand tot stand gekomen overeenkomst, dan geldt ten aanzien van die overeenkomst de wettelijke bedenktijd. Hierop ook de uitzondering dat op maat gemaakte stukken niet tot deze bedenktijd behoren. Enkel volledige rollen kunnen aan deze bedenktijd voldoen als deze niet geopend zijn en in originele verpakking zijn.

15.2 In dat geval kan koper betreffende overeenkomst gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgaaf van redenen, ontbinden. De in de vorige volzin genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de koper (zijnde consument), of een vooraf door de koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de zaak heeft ontvangen. Koper kan daartoe een door Kunstgrasgroothandel.eu ter beschikking gesteld formulier invullen.

15.3 Tijdens de bedenktijd verplicht koper zich zorgvuldig met de gekochte zaken om te gaan.

15.4 De hiervoor omschreven bedenktijd geldt niet ingeval de overeenkomst ziet op zaken, die – volgens specificaties van koper vervaardigde producten – niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van betreffende koper, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (oftewel, ingeval van zaken die koper speciaal of maat door Kunstgrasgroothandel.eu heeft laten maken).

15.5 Ingeval koper tot ontbinding van de op afstand tot stand gekomen overeenkomst overgaat, dient koper binnen 14 dagen na het versturen van die schriftelijke mededeling, de zaken aan Kunstgrasgroothandel.eu te retourneren.

15.6 Kunstgrasgroothandel.eu is – na ontbinding – eerst gehouden tot vergoeding van het door koper reeds betaalde, na (retour)ontvangst van betreffende zaken, althans na ontvangst van een bewijsstuk dat de betreffende zaken zijn geretourneerd.

15.7 de kosten van de retour zijn ten laste van de koper, enkel de kosten van de aankoop van de materialen komen in aanmerking tot vergoed te worden. Hierbij zijn transportkosten ten allen tijde uitgesloten.

Artikel 16. Toepasselijk recht

16.1. Op alle aanbiedingen of offertes van, dan wel overeenkomsten met Kunstgrasgroothandel.eu, dan wel andere overeenkomsten die daar mee samenhangen, is bij uitsluiting het Belgische recht van toepassing.

Artikel 17. Geschillen

17.1. Alle geschillen die eventueel tussen koper en Kunstgrasgroothandel.eu mochten ontstaan, naar aanleiding van een aanbieding of offerte van, van de tussen hen bestaande overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang daarmee, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de Rechtbank van arrondissement Halle-Vilvoorde, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.

17.2. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen zulks verklaart. Partijen zullen zich wel eerst maximaal inspannen om een eventueel geschil eerst in der minne trachten op te lossen.

Kunstgrasgroothandel.eu© 2022

BTW-nummer: BE0765 693 650